Košík 0

Krytí IP: stupně ochrany elektrických zařízení proti prachu a vodě

Kapky vody na pohybovém čidle
Tomáš Drahoňovský Tomáš Drahoňovský 13. 10. 2022
S pojmem IP krytí se setkáte v souvislosti s elektroinstalací, ale třeba i při výběru nového mobilního telefonu nebo chytrých hodinek. Proto se hodí vědět, co představují označení IP44, IP67 nebo IP68.

Krytí elektrických strojů a přístrojů má vliv nejen na funkci a životnost přístrojů samotných, ale i na bezpečí osob (případně zvířat), které se v okolí daného elektrického přístroje či zařízení vyskytují.

Co je krytí IP

Krytí IP je elektrotechnický pojem. Jde o konstrukční opatření týkající se odolnosti krytu elektrického přístroje. Stupeň krytí vyjadřuje schopnost krytu elektrického přístroje odolávat proti vniknutí pevných těles (tedy i prachu) a vody. Pevným tělesem myslíme nejen prach a další drobné částice, ale třeba i šroubovák nebo části lidského těla, například prsty. Stupeň krytí tedy souvisí také s ochranou před úrazem elektrickým proudem.

V tomto článku se podíváme blíže na to, jaké jsou stupně krytí, co znamenají nebo v jakých podmínkách se nejčastěji používají. Ale ještě předtím něco málo z legislativy.

IP norma

Ochrana IP neboli stupeň krytí IP je mezinárodní standard IEC 60529, používaný k hodnocení stupně ochrany nebo účinnosti utěsnění elektrických krytů proti vniknutí předmětů, vodě, prachu či náhodnému dotyku. Krytí řeší evropská norma EN 60529 a česká ČSN EN 60529. První vydání IEC 60529 bylo publikováno v roce 1976 s cílem vytvořit jednotný dokument, který by spojil všechny požadavky týkající se ochrany elektrických zařízení pomocí krytů (dříve existovaly samostatné normy např. pro motory nebo nízkonapěťová spínací a řídicí zařízení).

IP kód

IP kód se vždy skládá z písmen „IP“ a dvou číslic. Někdy mohou být na konci kódu ještě jedno až dvě doplňková písmena. IP je zkratka z angličtiny „Ingress Protection“. Setkáte se i s tím, že se někdy u zkratky IP uvádí význam „International Protection“. Dvojčíslí a případné písmeno na konci označují stupeň ochrany.

Krytí IP: stupně ochrany elektrických zařízení proti prachu a vodě Obr. IP kód - vysvětlení
 • První číslice udává stupeň ochrany osob před nebezpečným dotykem a stupeň ochrany před vniknutím cizích předmětů.
 • Druhá číslice definuje stupeň ochrany před vniknutím vody.
 • První přídavné písmeno (nepovinné) udává stupeň ochrany osob před dotykem nebezpečných částí. Jako součást kódu se vyskytuje tehdy, je-li skutečná ochrana před dotykem nebezpečných živých částí vyšší než stupeň ochrany definovaný první číslicí kódu, nebo je-li první číslice kódu nahrazena písmenem X (písmena A, B, C, D).
 • Druhé přídavné písmeno (rovněž nepovinné) může nést další doplňující informace (písmena H, M, S, W).
 • Pokud je první nebo druhá číslice nahrazena písmenem X, znamená to, že nejsou k dispozici žádná data pro specifikaci daného stupně ochrany. (výrobce tuto vlastnost neuvádí nebo netestuje).

  Jaké mohou být hodnoty číslic a co znamenají? Zjistíte v následující tabulce:

  IP krytí tabulka

  1. číslice v kódu stupně krytí IP
  Stupeň krytí


  před nebezpečným dotykem živých částí
  před vniknutím cizích předmětů
  IP 0x
  bez ochrany
  bez ochrany
  IP 1x
  dlaní
  ochrana před vniknutím pevných těles větších než 50 mm
  IP 2x
  prstem
  ochrana před vniknutím pevných těles větších než 12,5 mm
  IP 3x
  nástrojem (nástroje, silné dráty, atd.)
  ochrana před vniknutím pevných těles větších než 2,5 mm
  IP 4x
  nástrojem (většina drátů, šroubů, atd.)
  ochrana před vniknutím pevných těles větších než 1 mm
  IP 5x
  jakoukoli pomůckou, kompletní ochrana proti dotyku
  ochrana proti vniknutí prachu, které by mohlo způsobit poškození uvnitř zařízení
  IP 6x
  jakoukoli pomůckou, kompletní ochrana proti dotyku
  prachotěsné

  2. číslice v kódu stupně krytí IP
  Stupeň krytí před vniknutím vody
  IP x0
  bez ochrany (žádná ochrana proti vniknutí vody)
  IP x1
  kapající voda – ochrana před kapkami vody dopadajícími na kryt svisle
  IP x2
  voda kapající při sklonu do 15° – ochrana před kapkami vody dopadajícími na kryt pod úhlem do 15° od svislice
  IP x3
  voda šikmo dopadající – ochrana před deštěm dopadajícím na kryt pod úhlem do 60° od svislice (voda stříkající pod úhlem do 60° od svislice)
  IP x4
  voda stříkající – ochrana před stříkající vodou dopadající na kryt v libovolném směru/úhlu
  IP x5
  voda tryskající v libovolném směru/úhlu – ochrana před vodou stříkající na kryt z trysky (6,3 mm tryska)
  IP x6
  vlnobití a intenzivně tryskající voda v libovolném směru/úhlu – ochrana před vodou stříkající na kryt silnými tryskami (12,5 mm tryska)
  IP x7
  ponoření do vody – ochrana před dočasným ponořením do vody (omezeno tlakem a časem (30 min) – ponoření do 1 m)
  IP x8
  trvalé ponoření do vody pod tlakem – ochrana při trvalém ponoření do vody (nad 1 m) za podmínek, které určuje výrobce
  IP x9
  výkonné vysokoteplotní vodní trysky – rozstřikování na krátkou vzdálenost, vysoký tlak (WAP) a vysoká teplota

  Přídavné písmeno
  Význam
  AChráněno před dotykem nebezpečných částí hřbetem ruky.
  BChráněno před dotykem nebezpečných částí prstem.
  CChráněno před dotykem nebezpečných částí nástrojem (zkouší se sondou o průměru 2,5 mm a délky 100 mm).
  DChráněno před dotykem nebezpečných částí drátem (zkouší se sondou o průměru 1,0 mm a délky 100 mm).
  H Zařízení vysokého napětí.
  MZkoušeny škodlivé účinky vniklé vody za pohybu pohyblivých částí.
  SZkoušeny škodlivé účinky vniklé vody, jsou-li pohyblivé části v klidu.
  WVhodné pro použití za stanovených povětrnostních podmínek – krytí je dosaženo dodatečnými ochrannými vlastnostmi nebo metodami.

  Ještě je dobré vědět

  Výrobky s deklarovaným vyšším stupněm IP ochrany by měly být takto označené pouze na základě otestování v certifikovaných testovacích laboratořích.

  Stupeň krytí 6 pokryje úroveň 1 až 5 pro ochranu před vniknutím pevných látek i kapalin.

  Ovšem pozor: vyšší úroveň krytí vám automaticky nevyřeší a nepokryje všechny nižší úrovně. Například stupně 7 a 8 ochrany proti kapalinám udávají míru ochrany proti ponoření, ale neznamená to, že zaručí ochranu také proti stříkající vodě.

  IP kód se původně nevztahoval na kryty, které jsou vystaveny mytí při vysoké teplotě a vysokém tlaku (např. v potravinářském průmyslu). Proto byla vydaná změna normy A2 (ČSN EN 60529/A2), která rozšiřuje systém hodnocení o IPx9. Stupeň IPx9 byl původně přidaný pro silniční vozidla jako stavební míchačky, které vyžadují intenzivní čištění.

  Pro zajímavost: Test IP69 zahrnuje blízkou vzdálenost, nízký objem a velmi vysoký tlak. Výrobky s krytím IP69 musí odolat vysokotlakému čištění a čištění párou. Při testu se používá rozprašovací tryska, která je napájena vodou o teplotě 80 °C při tlaku 80–100 barů a průtoku 14–16 l/min. Tryska je umístěna 10–15 cm od testovaného zařízení v úhlech 0°, 30°, 60° a 90° po dobu 30 sekund, přičemž testovací zařízení sedí na otočném stole otáčejícím se každých 12 sekund.

  Krytí IP: stupně ochrany elektrických zařízení proti prachu a vodě Obr. Test IP69

  S pojmem IP krytí se setkáváme napříč všemi obory, stavebními stroji počínaje a prakticky jakýmkoliv průmyslem konče. Stupeň krytí se řeší i u domácích spotřebičů – uvnitř v bytě i venku na zahradě, v dílně či v garáži. Stupeň krytí je velmi důležitým parametrem i u tak běžných věcí, jako jsou vypínače a zásuvky. Díky znalosti stupňů krytí poznáte, jestli vadí, když spotřebič jako elektrická sekačka zmokne (krytí IP44), když spojka prodlužovačky bude ležet v kaluži (IP67) nebo zda můžete nechat čerpadlo celé léto ponořené ve studni (IP68).

  Mějte prosím na paměti, že ať se jedná o jakýkoliv přístroj, jeho vlastnosti (jako např. maximální hloubka ponoření, časové omezení při větších hloubkách atd.), podmínky a možnosti použití stanovuje hlavně výrobce. Takže se nespoléhejte jen na samotný údaj o IP krytí a vždy důkladně čtěte pokyny od výrobce.

  Stupně krytí IP v elektroinstalaci

  Jak už jsme zmínili dříve, IP krytí je standardizace elektrotechnická a vztahuje se především k elektroinstalaci. Základní krytí elektroinstalačních přístrojů stanovené normou je IP20. Přístroj s tímto stupněm IP ochrany je chráněný před dotykem prstu a před vniknutím malých cizích těles, ale nikoliv proti vniknutí vody. Jak tedy zjistit, jaký stupeň krytí musí daný přístroj v elektroinstalaci splňovat? Je potřeba se zabývat tzv. vnějšími vlivy. Laik se s vnějšími vlivy trápit nemusí, jde o úkol pro elektroprojektanta. Ale když už jsme se tohoto tématu dotkli, pojďme si říct aspoň pár základních informací.

  IP krytí a vnější vlivy

  Problematiku vnějších vlivů řeší norma ČSN 33 2000-5-51 ed.3 – Elektrické instalace nízkého napětí – Část 5-51: Výběr a stavba elektrických zařízení – Všeobecné předpisy. Tato norma obsahuje základní požadavky na návrh elektrického zařízení (za elektrické zařízení se považuje i elektroinstalace) včetně vyhotovení základních podkladů, mezi které patří i „Protokol o určení vnějších vlivů“. Vnější vlivy charakterizují jednotlivé prostory z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem a z hlediska působení elektrického a elektromagnetického pole.

  Každý vnější vliv je v normě označen (kódován) dvěma písmeny řecké abecedy a číslicí. První písmeno označuje všeobecnou kategorii vnějšího vlivu (A – vnější činitel prostředí, B – využití, C – konstrukce budovy). Druhé písmeno označuje povahu vnějšího vlivu a číslice označuje třídu každého vnějšího vlivu.

  V seznamu vnějších vlivů uvedených v této normě byste našli například vnější vliv AD4 – voda nebo vnější vliv BA2 – děti.

  Vnější vliv AD4 – voda

  Voda může dopadat ze všech směrů. V normě se tedy například dozvíte, že místem, kde může být zařízení vystaveno stříkající vodě (např. venkovní svítidlo), může být třeba staveniště nebo prostor demolice. A na takových místech musí mít zvolené zařízení ochranu s krytím alespoň IPX4.

  Co koupelna, kde je přece vystavení vodě nevyhnutelné? Koupelna je zrovna případ, kde není potřeba stanovovat vnější vlivy. Podmínky použití elektroinstalačních přístrojů v koupelnách stanovuje samostatná norma, která rozděluje koupelnu na zóny a přesně definuje, co kde může být. V některých zónách koupelny nesmí být nic, v jiných stačí IP20. Úroveň IP44 není v koupelnách povinná, ale neuškodí.

  Vnější vliv BA2 – děti

  Tento vnější vliv se týká jeslí nebo mateřských školek. Jedním z požadavků normy je, aby v prostorách určených pro děti byla použita pouze zařízení s krytem, který má stupeň ochrany vyšší než IP2X – zvýšená ochrana proti vniku pevných těles.

  V místech, kde se pohybují děti, ale základní krytí IP20 nestačí. Do školských zařízení a domácností s dětmi tedy patří vypínače a zásuvky, které splňují stupeň krytí IP30 nebo IP40.

  Krytí IP: stupně ochrany elektrických zařízení proti prachu a vodě

  Co si z toho odnést?

  Stupně krytí pro přístroje, které jsou součástí elektroinstalace, posuzuje a určuje projektant instalace. Jako laik si s tím tak v zásadě nemusíte příliš lámat hlavu. Pokud ale o IP krytí něco víte, může se vám to hodit i při jiných příležitostech, třeba při výběru ponorného čerpadla na zalévání zahrady. Pokud koupíte čerpadlo s krytím pouze IP67 a necháte ho ponořené celé léto ve studni nebo jímce s větší hloubkou, budete mít možná při reklamaci problém.

  Stupeň krytí zařízení je jedna věc, především se ale řiďte pokyny výrobce. Že se prach nebo voda nedostane do krytu zařízení ještě nemusí nutně znamenat, že se vám kvůli styku s vodou nezačne loupat barva z vrchní části krytu. Nebo naopak může výrobce garantovat dokonce lepší vlastnosti zařízení, než jak je definuje normou stanovený stupeň krytí IP.


  Newsletter ABB

  Chcete od nás dostávat newsletter a informace o tom, co je v ABB nového? Speciální nabídky, nové produkty, tiskové zprávy, události a školení.

  POKRAČOVAT
  Elektromontéři seznam Video manuály instalace Technická podpora Obchodní kontakty
  6479
  produktů
  a 19 designových řad
  243
  prodejních míst
  a velkoobchodů v ČR
  1083
  elektromontérů
  v našem klubu ABB
  156
  let tradice a
  zkušeností s výrobou

  Chcete od nás dostávat newsletter
  a informace o tom, co je
  v ABB nového?

  ZAVŘÍT